Skip to main content

ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖅ

ᐃᓚᓕᐅᑎᒍᒪᓗᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ, ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᓄᑦ 18−ᓂᑦ ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᑭᐅᓕᓐᓄᑦ.

 

ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᐃᓐᓇᖑᐊᑕᖅᓯᓐᓇᕆᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᒻᒥᒃ ᑮᓇᐅᓂᒃ ᑐᓂᓯᓂᒃᑯᑦ ᐅᐸᓪᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕘᓇ CanadaHelps ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᓕᖅᑐᖅᑕᐅᖏᓪᓗᓂ ᐃᑲᔪᕐᓂᒃᑯᑦ. ᑐᓂᔭᐅᔪᖃᕈᒪᑉᐸᑦ ᑭᓱᒥᒃ ᐱᖁᑎᒥᓂᐅᑉᐸᑦ ᑕᑯᑦᓱᒐᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᕙᒻᒥᔪᒍᑦ ᐃᒪᐃᑉᐸᑦ.

 

ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᖓᑖᓂ $1000 ᐊᑭᖃᖅᐸᑕ ᐱᖓᔪᒋᓕᐅᑎᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦᓯᒐᔭᖅᑐᒍᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑭᖃᕋᔭᙳᐊᕐᒪᖔᖅ ᑖᒃᓰᔭᐃᔾᔪᑎᒥᒃ ᓇᓕᖅᑲᒥᒃ ᑐᓂᓯᖏᓂᑦᑎᓐᓂ.

 

ᑐᓴᕐᕕᒋᒍᒪᕙᑦᑎᒋᑦ! ᓱᓇᓂᒃ ᑕᑯᔪᒪᒐᔭᖅᑭᑦ ᖃᐅᔨᒍᒪᔭᕐᓂᓪᓗ?

 

ᕿᒥᕐᕈᑎᒍᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᒪᑯᐊ ᐱᓪᓗᒋᑦ:

- ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᖅ ᐱᓪᓗᒍ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ

- ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦ