Skip to main content

ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓄᑦ

ᖁᕕᐊᓱᑉᐸᑦᑐᒍᑦ ᑐᓴᕐᕕᖃᕆᐊᑦᓴᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓂᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎᓂᒃ ᓴᓇᔨᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᒍᒪᔪᓂᒃ ᓴᓇᐅᒐᕐᒥᓐᓂ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᒻᒥ.

ᖁᕕᐊᓱᑉᐸᑦᑐᒍᑦ ᑐᓴᕐᕕᖃᕆᐊᑦᓴᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓂᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎᓂᒃ ᓴᓇᔨᓂᒃ  ᓴᓇᐅᒐᐃᕈᒪᔪᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᕋᓛᑦᑎᓐᓄᑦ. ᒪᑐᐃᖓᕕᖃᖅᐸᒻᒥᔪᒍᑦ ᐊᒥᓲᓈᖅᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᙱᑦᑐᒍᑦ ᑕᐅᖅᓰᒍᒪᔪᓂᒃ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓂᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎᓂᒃ ᓴᓇᔨᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊᓕ ᖃᐅᔨᒪᓂᖅᓴᐅᒻᒪᑕ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᑭᖃᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅ ᓴᓇᐅᒐᖓ.

 

ᓂᐅᕕᐊᕆᒍᓐᓇᐸᑦᑕᕗᑦ:

- ᓴᓇᙵᐊᕋᖅ

- ᐊᒥᓱᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ

- ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ

- ᐊᒥᐊᒐᐃᑦ

- ᑕᑯᒥᓇᖅᓴᐅᑏᑦ

- ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ

- ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ

- ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᖅᑐᑦ ᑐᓴᕐᓈᕋᑦᓴᐃᑦ

- ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᕿᕋᑕᔪᑦ

- ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᐃᑦ

 

ᓂᐅᕕᐊᕆᕙᙱᑕᕗᑦ:

- ᓇᓴᐃᑦ

- ᐳᐊᓗᐃᑦ

- ᑲᒦᑦ

- ᔭᐃᑲᐃᑦ/ᔭᐸᐃᑦ

- ᐊᓐᓄᕌᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ

- ᓂᕈᒥᐊᒐᐃᑦ

- ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕖᑦ

 

 

ᑲᒡᒋᐊᕘᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᙵᐊᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᖅᓱᒐᕐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ