Skip to main content

ᓄᓇᕗᒻᒦᖔᕐᒃᑐᑦᓂᐲᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᖃᓄᕐᓕ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒻᒪᖔᖅᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ

ᐊᑐᖅᓱᑎᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᕋᓛᓂᒃ ᓂᐱᓕᐅᕆᒍᓐᓇᖅᑐᓂᓪᓗ, ᐃᓅᓱᑦᑐᑦ ᐊᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓃᖔᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔪᒥᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᓐᓂᒃ. ᑲᑎᖅᓱᐃᑦᓱᑎᒃ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᕙᑦᓱᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᓐᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓐᓂᒃ: ᓱᓇᓂᒃ ᐅᐱᒋᔭᖃᕐᒪᖔᕐᒥᒃ, ᖃᓄᖅ ᓄᓇᓕᖓ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᖏᒻᒪᖔᖅ, ᖃᓄᕐᓗ ᐃᓅᓯᖃᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᓐᓂ.

ᑖᒃᑯᐊ ᑕᕐᕇᔮᒃᓴᑦ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᖅᑐᑦ, ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᑲᓇᑕᒥ 150−ᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᓕᖅᐸᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᒪᖃᐅᓯᕐᒥᒃ, ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᒍᒫᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᑲᓇᑕᒥᓗ ᑐᑭᓯᔭᐅᒃᑲᓐᓂᑯᓪᓗᒋᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᓄᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖓ ᑐᑭᓯᔭᐅᒃᑲᓐᓂᑯᓪᓗᒍ ᖃᓄᖅ ᑐᑭᖃᕐᒪᖔᖅ ᑲᓇᑕᒥᐅᖑᓂᖅ 2017−ᒥ.