Skip to main content

ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᖅ

-

 ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑲᑎᓐᓂᖅ: ᐄᑉᐳᓘ 13, 2019, 2-ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ

-

ᖁᓪᓖᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕗᑦ

ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ

ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓴᙱᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ, ᑕᙳᑎᒌᓂᒃ,   ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒥᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᑐᖃᕆᔭᐅᔪᓂᒡᓗ  

-


ᒪᑐᐃᓛᖅᑐᖅ:  
ᓇᑦᓰᖑᔭᓛᕐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐅᒃᑐᐱᕆ 20 ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᐊᖅᐸᑦ 2:00 ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᓄᓇᑦᑕ ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᑦ ᑕᑯᓐᓇᒐᖃᕐᕕᖓᓂ

ᑕᑯᒐᓐᓈᒐᔅᓴᐃᑦ ᑕᑯᒐᔅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᑦ
ᑎᓯᐱᕆ 8, 2018-ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ.

-

ᔮᓇᑦ ᕆᑉᓕ ᐋᒻᔅᑐᕌᖕ

-
ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᒥᓂᖏᑦ ᕗᓕᐊᑦ ᓕᒥᐅ

“ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᒋᐊᑦᓴᖅ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᔪᓂᒃ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕋᒪ. ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᓪᓗᖓ ᑕᐅᑐᑦᑐᓂᒃ ᐅᕙᓐᓂᒃ ᖄᖏᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᑕᑯᓇᕐᒪᑦ ᐃᔨᒧᑦ ᑕᑯᓚᐅᖏᑕᓐᓂᒃ. ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᓯᒪᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᔭᐅᓚᕿᕙᑦᑐᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᒐᔭᙱᑦᑐᑦ. ᑕᑯᖅᑯᑎᕙᒃᑲᒃᑭᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᒥᓂᒃᑲ ᑕᒪᐅᓇ ᐊᒥᖅᑲᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᕙᑦᑐᖓ”.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
ᐊᒥᐊᖅᑕᐅᓂᑯᐃᒃ ᕼᐃᓕᓐ ᕗᐃᑉᔅᑐᒧᑦ

"ᓄᓇᒥᙶᓯᒪᓪᓗᖓ ᐅᔭᐅᔭᓂᒃ ᓇᐹᑐᖃᖅᑐᒥᑦ, ᑲᒪᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖓ ᐱᐅᓂᖓᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᓇᐹᖅᑐᖃᙱᑲᓗᐊᖅᖢᓂ. ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᑎᑐᑦ ᑕᖅᓴᖃᖅᖢᓂ ᓄᓇ, ᓯᓚ ᑕᕆᐅᕐᓗ ᐃᓱᒪᓕᖅᑎᓚᐅᖅᐹᖓ. ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐃᒃᑮᕌᓗᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᐅᖏᓐᓇᐅᔭᖅᑐᖅ ᑐᑭᓯᓕᓚᐅᖅᐳᖓᓗ ᓱᖕᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᒃᓴᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᓂᒃᓴᕐᖢᑎᒡᓗ ᓄᓇᒥᖕᓂᒃ. ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖃᕐᒪᑦ ᐃᒪᓐᓇ: “ᑎᑎᖅᑑᔭᕐᓂᖅ ᐆᒻᒪᑎᒥᙶᖅᓯᒪᕗᖅ."

-
ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᐃᓄᒃᓱᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒥ

ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ, ᐊᒥᐊᒐᐃᑦ, ᐊᔾᔨᓕᐅᒐᐃᑦ, ᓴᓇᖑᐊᒐᐃᓪᓗ ᑕᕝᕙᓂ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᓄᒃᓱᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒥ. ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᐃᑦ ᑕᑯᓐᓇᓂᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᕙᑦᑐᓂ ᐃᓄᒃᓱᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒥ ᐊᑐᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐊᕕᑦᓯᒪᔪᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓇᕐᒥ. ᐱᒋᐊᖅᓱᑎᒃ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᓕᒻᒥᒃ  9−ᒥᒃ 12−ᒧᑦ.