Skip to main content

ᐅᑭᐅᖅᑕᑑᑉ ᐆᒪᔪᖏᑦ

-
ᐅᑭᐅᖅᑕᑑᑉ ᐆᒪᔪᖏᑦ
ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᒥᓂᖏᑦ ᕗᓕᐊᑦ ᓕᒥᐅ

“ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᒋᐊᑦᓴᖅ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᔪᓂᒃ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕋᒪ. ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᓪᓗᖓ ᑕᐅᑐᑦᑐᓂᒃ ᐅᕙᓐᓂᒃ ᖄᖏᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᑕᑯᓇᕐᒪᑦ ᐃᔨᒧᑦ ᑕᑯᓚᐅᖏᑕᓐᓂᒃ. ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᓯᒪᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᔭᐅᓚᕿᕙᑦᑐᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᒐᔭᙱᑦᑐᑦ. ᑕᑯᖅᑯᑎᕙᒃᑲᒃᑭᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᒥᓂᒃᑲ ᑕᒪᐅᓇ ᐊᒥᖅᑲᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᕙᑦᑐᖓ”.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ᕗᓕᐊᑦ ᓕᒥᐅ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑕᖅ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᓲᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐆᒪᔪᓂᒃ. ᐊᓚᒡᒐᐃᓯᐊᖅᑐᑦ, ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐱᐅᑦᓴᖅᑐᓄᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᕙᑦᑐᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ. ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᒍᓐᓇᕐᓂᖓ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐃᓂᒥᓐᓃᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᓂ ᐊᑐᖅᓱᒍ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᑦᓯᐊᒃᑲᐅᓂᖓᓂᒃ.

ᕗᕆᐊᑉ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᓕᖅᐸᑦᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᓴᓂ ᐱᖃᓯᐅᑎᑕᐅᕙᑦᓱᑎᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᓴᓕᐊᖑᕙᑦᑐᓂ ᐆᒪᔪᙳᐊᓕᓐᓂ ᐅᑯᓇᓂ (National Geographic, Outdoor Photographer Magazine, Up Here Magazine, Canadian Geographic, ᐊᒻᒪ Nature Sauvage.)