Skip to main content

ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᓴᓂᓪᓕᕗᑦ ᐅᓂᒃᑳᕐᕕᒃ ᐅᐸᒐᖅ. ᑕᑯᔪᒪᔭᖃᕐᓂᕈᕕᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖅᑎᒍᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ, ᐃᖃᓗᓐᓂ ᒥᑦᑕᕐᕕᒃ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃ ᓂᑦᑕᑎᑕᐅᔪᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᙵᖓᔪᑦ.

 

ᐊᕐᕌᒍ ᐃᓚᖓᓂ, ᐃᖃᓗᓐᓂ ᑐᓂᒃ ᑕᐃᒻ ᐱᖏᐊᕐᕕᖃᓲᖅ ᐄᑉᐳᓘᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓕᐊᓇᐃᑦ ᔫᓂ ᓄᙳᐊᓂ/ᔪᓚᐃ ᐱᒋᐊᓕᕋᑖᖅᑎᓪᓗᒍ.

 

ᐅᖃᐅᓯᕆᒍᒪᒻᒥᔭᕗᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᓂᐅᕕᕐᕖᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐸᑦᑐᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓂᒃ, ᓲᕐᓗ ᒪᓕᒃᑳᑦ, ᓴᓇᙳᐊᒐᖅᑖᕐᕕᒃ ᓄᓇᕗᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᐊᑕᐅᔪᑦ, ᐊᒥᓱᑦ ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᓴᓇᓯᒪᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᐅᕙᑦᑐᑦ ᕙᐃᓯᐳᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᑕᐃᑦ/ᑕᐅᖅᓰᒍᑎᑦᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᒍᑕᐅᔪᑎᒍᑦ.

 

ᒫᑎᐅ ᓄᕿᖓᐅᑉ ᐋᔪᕋ ᓴᓇᕕᖁᑎᖓ ᐃᒡᓗ 1017

 

ᕌᓐᕙ ᓴᓇᐅᒐᖏᑦ ᐃᒡᓗ 3102

 

ᐱᕕᓃᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᒃ ᐃᒡᓗ 778

 

ᒥᖅᓱᖅᑕ ᐃᒡᓗ 1127