Skip to main content

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᒃ ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ

-
Peintures de Helen Webster
ᐊᒥᐊᖅᑕᐅᓂᑯᐃᒃ ᕼᐃᓕᓐ ᕗᐃᑉᔅᑐᒧᑦ

"ᓄᓇᒥᙶᓯᒪᓪᓗᖓ ᐅᔭᐅᔭᓂᒃ ᓇᐹᑐᖃᖅᑐᒥᑦ, ᑲᒪᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖓ ᐱᐅᓂᖓᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᓇᐹᖅᑐᖃᙱᑲᓗᐊᖅᖢᓂ. ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᑎᑐᑦ ᑕᖅᓴᖃᖅᖢᓂ ᓄᓇ, ᓯᓚ ᑕᕆᐅᕐᓗ ᐃᓱᒪᓕᖅᑎᓚᐅᖅᐹᖓ. ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐃᒃᑮᕌᓗᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᐅᖏᓐᓇᐅᔭᖅᑐᖅ ᑐᑭᓯᓕᓚᐅᖅᐳᖓᓗ ᓱᖕᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᒃᓴᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᓂᒃᓴᕐᖢᑎᒡᓗ ᓄᓇᒥᖕᓂᒃ. ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖃᕐᒪᑦ ᐃᒪᓐᓇ: “ᑎᑎᖅᑑᔭᕐᓂᖅ ᐆᒻᒪᑎᒥᙶᖅᓯᒪᕗᖅ."
ᕼᐃᓕᓐ ᕗᐃᑉᔅᑐ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᖏᕋᕆᓯᒪᔭᖓ ᕼᐃᓕᓐ ᕗᐃᑉᔅᑑᑉ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ 49ᓂᒃ. ᑎᑭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓪᓗᓂ ᓲᕐ ᒫᑕᓐ ᕘᐱᓴ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ, ᕿᓚᒥᐊᓗᒃ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓕᑲᐅᖅᑐᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ. ᓴᕿᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔫᒃ, ᐅᐃᖓᓗ ᑖᒻ ᕗᐃᑉᔅᑐ, ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓴᓇᙳᐊᒐᒃᑯᕕᖕᒥᒃ, ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᓐᓂᒃ, ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓂᒡᓗ. ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒥᔪᖅ ᓴᕿᑕᐅᓇᓱᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᑦᑕ ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᖕᒥ. ᐃᓱᒪᖃᕋᓗᐊᖅᐳᖅ ᑖᓐᓇ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᖅ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᔾᔨᖑᐊᑦ, ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᑐᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒪᑕ ᓯᕗᕚᖏᓐᓂᙶᖅᓯᒪᔪᓂᒃ.

ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᓂᖓᑕ ᖁᕕᐊᓱᑕᐅᓂᖓ: ᓯᕙᑖᕐᕕᒃ ᒪᐃ 19, 2018, 2:00ᒧᐊᖅᐸᑦ