Skip to main content

ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᖅ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ…

-
Seeing Things
ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᐃᓄᒃᓱᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒥ

ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ, ᐊᒥᐊᒐᐃᑦ, ᐊᔾᔨᓕᐅᒐᐃᑦ, ᓴᓇᖑᐊᒐᐃᓪᓗ ᑕᕝᕙᓂ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᓄᒃᓱᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒥ. ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᐃᑦ ᑕᑯᓐᓇᓂᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᕙᑦᑐᓂ ᐃᓄᒃᓱᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒥ ᐊᑐᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐊᕕᑦᓯᒪᔪᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓇᕐᒥ. ᐱᒋᐊᖅᓱᑎᒃ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᓕᒻᒥᒃ  9−ᒥᒃ 12−ᒧᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᐱᓪᓚᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᓴᓇᑐᔪᐊᓗᓐᓄᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓇᕐᒥ ᐊᓂᒍᖅᐸᓪᓕᐊᔪᒥ. ᐃᓚᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᓴᓇᑐᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᒪᒐᔭᖅᑐᖅ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᓗᑎᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕈᒪᔫᒐᓗᐊᑦ ᓴᓇᑐᐊᔪᓗᓐᓄᑦ ᑕᒫᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂ.

ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖏᑕ ᐅᓪᓗᖏᑦ: ᐄᑉᐳᓘ 13−ᖑᓕᖅᐸᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ - ᒪᐃ 12−ᒧᑦ
ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑲᑎᓐᓂᖅ:   ᑕᓪᓕᒥᕐᒥ ᐄᑉᐳᓘ 13−ᒥ, 2−ᒨᖅᐸᑦ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ