Skip to main content

2018 ᑭᖓᐃᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ/ᐊᒥᐊᒐᐃᑦ ᑲᑎᖅᓱᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐃᑦ

-
2018 ᑭᖓᐃᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ/ᐊᒥᐊᒐᐃᑦ ᑲᑎᖅᓱᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐃᑦ


ᒪᑐᐃᓛᖅᑐᖅ:  
ᓇᑦᓰᖑᔭᓛᕐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐅᒃᑐᐱᕆ 20 ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᐊᖅᐸᑦ 2:00 ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᓄᓇᑦᑕ ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᑦ ᑕᑯᓐᓇᒐᖃᕐᕕᖓᓂ

ᑕᑯᒐᓐᓈᒐᔅᓴᐃᑦ ᑕᑯᒐᔅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᑦ
ᑎᓯᐱᕆ 8, 2018-ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ.